Wydanie nr 275/2020, Czwartek 1.10.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO OGŁASZA I ROKOWANIA - 22.04.2015

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ogłasza pierwsze rokowania

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 365/4 o pow.0,0892 ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Plac Wolności objętej Księgą wieczystą GD2M/00047530/1, stanowiącej własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Dwór Gdański obszar, na którym znajduje się działka nr 365/4 oznaczony jest symbolem T-15- teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej lub usługowej. Ponadto przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie A ochrony konserwatorskiej, dla której wprowadza się indywidualne cechy architektury oraz zakaz wykonywania wszelkich ogrodzeń
z wyjątkiem realizacji ustalonych w wytycznych konserwatorskich. Zgodnie z wytycznymi
z dnia 14.01.2014r. znak ZN.5142.413.2.2013.KK wydanymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku:

 • projektowany budynek powinien wpisywać się w historyczny zespół urbanistyczny budynków mieszkalnych i gospodarczych w obszarze Placu Wolności,

 • projekt należy opracować w zgodzie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności zwracając uwagę na kontekst otoczenia i na charakter budynków zabudowy rybackiej Placu Wolności, w tym:

- dach dwuspadowy,

- dachówka ceramiczna, ceglasta,

- proporcje budynku 1;1,2,

 • na etapie inwestycyjnym opracowywania koncepcji architektonicznej dla nowej zabudowy
  na terenie dz. nr 365/4 będzie możliwe zaopiniowanie konkretnych rozwiązań technicznych
  i technologicznych dotyczących w szczególności wykończenia elewacji.

Cena wywoławcza 94.000 zł Zaliczka 18.800 zł

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony 23% podatek VAT

Działkę sprzedaje się na cele zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

W dziale III Księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisana jest odpłatna służebność przesyłu przez okres 30 lat do dnia 22 sierpnia 2032r., zgodnie z treścią § 5 aktu notarialnego Rep A 4873/2012 z dnia 21 sierpnia 2012r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Brzozowskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „INTER-GLOB” Spółka z o.o. Poza tym nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest wymagany. Na sprzedaż nieruchomości ogłaszane były przetargi na dzień 16.12.2014r. i 03.03.2015r.

Rokowania odbędą się w dniu 22 kwietnia 2015r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Wejhera 3.

Warunkiem wzięcia udziału
w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia
się od zawarcia umowy, przelewem na konto U
rzędu Miejskiego w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr 89 8306 0003 0000 8006 2000 0040 w taki sposób aby wpłata
była na koncie Urzędu najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2015r.

Wpłacenie zaliczki równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem o zbyciu nieruchomości
i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108
z późn.zm.) oraz ich akceptacją. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który wygrał rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty zaoferowanej kwoty do dnia zawarcia umowy, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny w terminie do dnia 15 kwietnia 2015r.
do godz. 15
00 zgłosić uczestnictwo w rokowaniach poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Wejhera 3 zgłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż działki nr 365/4 położonej przy ulicy Plac Wolności w Nowym Dworze Gdańskim.” Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nazwę lub firmę oraz siedzibę jeśli zgłaszającym jest osoba

prawna lub inny podmiot;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dołączyć wpis do ewidencji działalności

gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć wypis z właściwego rejestru handlowego;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- określenie jakiej nieruchomości zgłoszenie dotyczy;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez

zastrzeżeń.

Komisja przyjmuje jako podstawowe kryterium oceny proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji, dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami zostaną przeprowadzone w dniu 22 kwietnia 2015r. po części niejawnej rokowań. Przed otwarciem rokowań każdy uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie 30 dni od dnia zamknięcia rokowań. Koszty podpisania aktu notarialnego pokrywa nabywca. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1400. Dodatkowych informacji o przedmiocie rokowań udziela się w pokoju Nr 8 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 55 625 77 78. Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych http://bip.miastonowydwor.pl http://miastonowydwor.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.