Wydanie nr 275/2020, Czwartek 1.10.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

WÓJT GMINY SZTUTOWO OGŁASZA PRZETARG.SZTUTOWO -30.04.2015

 

WÓJT GMINY SZTUTOWO
ogłasza
przetarg pisemny, nieograniczony, ofertowy na dzierżawę nieruchomości
położnej w Sztutowie z przeznaczeniem na „Park rekreacji i rozrywki”

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nieograniczony, pisemny, przetarg ofertowy
i zaprasza do składania ofert na dzierżawę terenu - nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – „Park rekreacji i rozrywki”
w miejscu wskazanym na szkicu graficznym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 379/31 o pow. 0,5223 ha położona w Sztutowie, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku prowadzi KW Nr GD2M/00045099/3.

I  Informacje ogólne:

1. Oferty na dzierżawę należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Sztutowie – Park rekreacji i rozrywki”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55, w terminie do dnia 30.04.2015 r. do godz.11.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, przy czym decydująca jest data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

 

2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w dniu składania oferty oraz nie posiadające na dzień składania oferty jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Sztutowo.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie oferty wraz z oświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru, oraz wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 1.100 zł (słownie zł: jeden tysiąc sto 00/100 ).

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 27.04.2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sztutowo prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Stegnie nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek Urzędu.

3. Otwarcie ofert nastąpi  30.04.2015 r. o godzinie 11.15

4. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane przez nich konto bankowe po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 3 dni.

5. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy na zaoferowanych warunkach to wygasają jej uprawnienia z tytułu wygranego przetargu, i wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o należny podatek VAT.

6. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

- datę sporządzenia oferty,

- termin rozpoczęcia działalności,

- oferowaną cenę ,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium i wskazanie konta bankowego, na które w przypadku nie
wygrania przetargu będzie można zwrócić wadium.


 

7. W przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia działalności umowa dzierżawy zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia, bez prawa zwrotu wniesionego wadium i poniesionych nakładów.

8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia istotnych i uzasadnionych przyczyn.


 

II.  Warunki przetargu:

  1. Dzierżawa obejmuje okres: 3 lat liczonych od dnia podpisania umowy dzierżawy.

2. Oferta winna zawierać proponowaną kwotę czynszu dzierżawnego netto, który nie może być niższy niż 10.446 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć) netto rocznie oraz załączony dowód uiszczenia wadium.

3. Łącznie ze stawką czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do płacenia podatku od nieruchomości za zajmowany grunt.

4. W latach następnych oferowana kwota czynszu zostanie zwaloryzowana
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany
w komunikacie Prezesa GUS za rok poprzedni i podlegać będzie zapłacie do dnia
31.03 każdego roku.

5. Dzierżawca  musi uzyskać wszelkie zezwolenia przewidziane przepisami prawa do  prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w Sztutowie.

6. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędzie Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55 pokój nr 15 lub tel. 55 247-81-51 w. 32.

W załączeniu:

  1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo

 

Z up. Wójta Gminy

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

 

Sztutowo, dnia 3 kwietnia 2015

 

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.